پستهای اخیر

عکس نوشته حسین پناهی

عکس نوشته حسین پناهی عکس نوشته حسین پناهی ﭼﻪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻮﺍﻩِ ﺩﻝِ ﺭﯾﺶِ ﻣﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻣﯽ ﺷﮏ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ…

عکس نوشته

متن اهنگ

پیامک

پست های محبوب

1 از 59