متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی

0 89

متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی

متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی

متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی

دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای در هفت اسمان ندارد

بارون زچشم خوش بینی

البرز لب فرو است

حتی دل دماوند اتشفشان ندارد

دیوه سیاه دربند اسان رهید و بگریخت

رستم در این هیاهو گرز گران ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر اریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر اریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

دارا کجای کاری دزدان سرزمینت

بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد

ایین به دادخواهی فریادمان بلند است

اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد

سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی

اما صد اه و افسوس شیر ژیان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر اریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر اریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

کو ان حکیم طوسی شهنامه ای سراید

شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند

گوی که ارش ما تیر و کمان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر اریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

هرگز نخواب کوروش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.