بایگانی

تکست مستم کن حمید هیراد

متن اهنگ مستم کن حمید هیراد

متن اهنگ مستم کن حمید هیراد متن اهنگ مستم کن حمید هیراد بچرخا در برم بچرخا در برم رقص کنان گو مرا مستم کن و هی مرا مستم کن و نعره زنان گو کو به کو آمده ام مو به مو آمده ام تار گیسوی تو دیدم سمت او آمده ام مو به مو آمده ام من کو به کو…